skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minority rights protection in international law. The Roma of Europe , and: Who speaks for Roma? Political representation of a transnational minority community (review)

Matras, Yaron, --

Romani Studies, 2010, Vol.20(2), pp.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...