skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kemisk analyse ved atom-absorptions-spektrofotometri. En oversigt.
The atomic absorption spectrophotometer and analysis of metals in solution. An introductory review

Thamsen, J

Dansk tidsskrift for farmaci, May 1967, Vol.41(5), pp.85-99

ISSN: 0011-6513 ; PMID: 5599914 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Kemisk analyse ved atom-absorptions-spektrofotometri. En oversigt.

  • Nhan đề:
    The atomic absorption spectrophotometer and analysis of metals in solution. An introductory review
  • Tác giả: Thamsen, J
  • Chủ đề: Absorption ; Spectrophotometry ; Metals -- Analysis
  • Là 1 phần của: Dansk tidsskrift for farmaci, May 1967, Vol.41(5), pp.85-99
  • Ngôn ngữ: Danish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0011-6513 ; PMID: 5599914 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...