skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The therapeutic lamp: treating small-animal phobias

Wrzesien, Maja ; Alcañiz, Mariano ; Botella, Cristina ; Burkhardt, Jean-Marie ; Bretón-López, Juana ; Ortega, Mario ; Brotons, Daniel Beneito

IEEE computer graphics and applications, 2013, Vol.33(1), pp.80-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 24807885 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.12

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...