skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Operative Medizin bei Wagner und Verdi.
Operative medicine in Wagner and Verdi operas

Middeke, M

Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), December 2013, Vol.138(51-52), pp.2639-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1439-4413 ; PMID: 24343179 Version:1 ; DOI: 10.1055/s-0033-1359896

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...