skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable

Harrison, Malcolm

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 2013, Vol.28(5), pp.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 24093413 Version:1 ; DOI: 10.7748/ns2013.10.28.5.35.s48

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable
  • Tác giả: Harrison, Malcolm
  • Chủ đề: Coercion ; Influenza Vaccines -- Administration & Dosage
  • Là 1 phần của: Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 2013, Vol.28(5), pp.35
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0029-6570 ; PMID: 24093413 Version:1 ; DOI: 10.7748/ns2013.10.28.5.35.s48

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...