skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anisotropic chemical pressure effects in single-component molecular metals based on radical dithiolene and diselenolene gold complexes

Yzambart, Gilles ; Bellec, Nathalie ; Nasser, Ghassan ; Jeannin, Olivier ; Roisnel, Thierry ; Fourmigué, Marc ; Auban-Senzier, Pascale ; Íñiguez, Jorge ; Canadell, Enric ; Lorcy, Dominique

Journal of the American Chemical Society, 17 October 2012, Vol.134(41), pp.17138-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 23009033 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja3065649

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...