skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Network-based visualization of 3D landscapes and city models

Royan, Jérôme ; Gioia, Patrick ; Cavagna, Romain ; Bouville, Christian

IEEE computer graphics and applications, 2007, Vol.27(6), pp.70-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 18027799 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...