skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

아리랑 2/3호 고해상도 위성영상에 적합한 융합기법

오관영 ; 정형섭 ; 정남기 ; Oh, Kwan-Young ; Jung, Hyung-Sup ; Jeong, Nam-Ki

대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, 2015, Vol.31(2), pp.161-170

ISSN: 1225-6161

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    아리랑 2/3호 고해상도 위성영상에 적합한 융합기법
  • Tác giả: 오관영 ; 정형섭 ; 정남기 ; Oh, Kwan-Young ; Jung, Hyung-Sup ; Jeong, Nam-Ki
  • Chủ đề: Kompsat-2/3 ; Pan-Sharpening ; Image Fusion ; Component-Substitution(Cs)
  • Là 1 phần của: 대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, 2015, Vol.31(2), pp.161-170
  • Mô tả: 본 논문은 아리랑 2호와 3호에 대한 고해상 다분광 영상 제작을 위한 효과적인 영상융합 기법을 제시한다. 제안된 기법은 널리 알려져 있는 CS 기반의 영상융합 기법을 기본으로 하고 있다. 제안된 기법의 융합 과정은 크게 두 가지 단계로 구분할 수 있다. 첫 번째는 가중 평균된 다분광 영상을 이용한 Intensity 영상의 제작 단계와 두 번째는 최적화된 융합 매개변수를 통한 고주파 영상의 생성 단계이다. 제안된 기법에서는 기존의 방법을 개선한 다른 새로운 형식의 융합 매개변수를 정의하였으며, 이는 고주파 영상, 전정색 영상과 다분광 영상 간 공분산/분산 비를 이용하여 도출된다. 본 알고리즘의 평가를 위해서 기존의 융합 방법들의 결과와 정량적, 시각적 비교분석을 수행하였다. 정량적 분석에는 Spatial ERGAS, Spectral ERGAS, SAM, Q4 평가 지표가 사용되었다. 분석결과, 제안된 기법은 기존의 CS 기반의 영상융합 기법에 비하여 공간적/분광적인 측면에서 모두 향상된 결과를 나타냈다. This paper presents an efficient image fusion method to be appropriate for the KOMPSAT-2 and 3 satellites. The proposed method is based on the well-established component substitution (CS) approach. The proposed method is divided into two parts: 1) The first step is to create a intensity image by the weighted-averaging operation of a multi-spectral (MS) image and 2) the second step is to produce an optimal high-frequency image using the statistical properties of the original MS and panchromatic (PAN) images. The performance of the proposed method is evaluated in both quantitative and visual analysis. Quantitative assessments are performed by using the relative global dimensional synthesis error (Spatial and Spectral ERGAS), the image quality index (Q4), and the spectral angle mapper index (SAM). The qualitative and quantitative assessment results show that the fusion performance of the proposed method is improved in both the spectral and spatial qualities when it is compared with previous CS-based fusion methods.
  • Ngôn ngữ: Korean
  • Số nhận dạng: ISSN: 1225-6161

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...