skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia

Öberg, Perola ; Svensson, Torsten ; Christiansen, Peter Munk ; Nørgaard, Asbjørn Sonne ; Rommetvedt, Hilmar ; Thesen, Gunnar

Government and Opposition, 1 July 2011, Vol.46(3), pp.365-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...