skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Punting on the Thames: Electoral Betting in Interwar Britain

Beers, Laura D.

Journal of Contemporary History, 1 April 2010, Vol.45(2), pp.282-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220094

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...