skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Review:David Beach, Su Yin Mak ed. Explorations in Schenkerian Analysis
書評:David Beach, Su Yin Mak 編 Explorations in Schenkerian Analysis

西田, 紘子 ; Nishida, Hiroko

音楽学, 2018, Vol.63(2), pp.157-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-2597 ; DOI: 10.20591/ongakugaku.63.2_157

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Review:David Beach, Su Yin Mak ed. Explorations in Schenkerian Analysis

  • Nhan đề:
    書評:David Beach, Su Yin Mak 編 Explorations in Schenkerian Analysis
  • Tác giả: 西田, 紘子 ; Nishida, Hiroko
  • Chủ đề: Schenkerian Analysis ; Music Theory ; Music Analysis
  • Là 1 phần của: 音楽学, 2018, Vol.63(2), pp.157-158
  • Ngôn ngữ: Japanese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0030-2597 ; DOI: 10.20591/ongakugaku.63.2_157

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...