skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Industrial Development Through Tacit Knowledge Seeding: Evidence from the Bangladesh Garment Industry

Mostafa, Romel ; Klepper, Steven

Management Science, Feb 2018, p.613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...