skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The weakness of Russian nationalism

Lieven, Anatol;

Survival, 01 January 1999, Vol.41(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6338 ; E-ISSN: 1468-2699 ; DOI: 10.1093/survival/41.2.53

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The weakness of Russian nationalism
  • Tác giả: Lieven, Anatol
  • Chủ đề: Military & Naval Science ; International Relations ; Law
  • Là 1 phần của: Survival, 01 January 1999, Vol.41(2), pp.53-70
  • Mô tả: The non-appearance of mass nationalist mobilisation among Russians - especially in the 'Russian diaspora' - has played a critical role in limiting the spread of ethnic conflict in the 1990s. This failure of Russians to mobilise along ethno-national lines forms a striking contrast with many...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0039-6338 ; E-ISSN: 1468-2699 ; DOI: 10.1093/survival/41.2.53

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...