skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Researcher's Journey: Scholarly Navigation of an Academic Library Web Site

Mccann, Steve ; Ravas, Tammy ; Zoellner, Kate

Journal of Web Librarianship, 30 November 2010, Vol.4(4), pp.391-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-2909 ; E-ISSN: 1932-2917 ; DOI: 10.1080/19322909.2010.525368

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...