skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 'Flow of Asia' - Vocabularies of Engagement: A Cultural History

Walker, David

Australian Journal of Political Science, 01 March 2010, Vol.45(1), pp.45-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1036-1146 ; E-ISSN: 1363-030X ; DOI: 10.1080/10361140903517700

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The 'Flow of Asia' - Vocabularies of Engagement: A Cultural History
  • Tác giả: Walker, David
  • Chủ đề: Government ; Political Science
  • Là 1 phần của: Australian Journal of Political Science, 01 March 2010, Vol.45(1), pp.45-58
  • Mô tả: The article reviews the history of Australian representations of Asia from the mid-19th century to the present. It argues that there are instructive continuities between recent references to 'Asia literacy' and to injunctions to know Asia that date from the late 19th century. It examines representations...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1036-1146 ; E-ISSN: 1363-030X ; DOI: 10.1080/10361140903517700

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...