skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

US leadership and international order: the future of American foreign policy

Kane, John

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), pp.571-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312603

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    US leadership and international order: the future of American foreign policy
  • Tác giả: Kane, John
  • Chủ đề: History & Archaeology ; International Relations
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), pp.571-592
  • Mô tả: A review on books by (1) Anne-Marie Slaughter, That Is America: Keeping Faith with Our Values in a Dangerous World (New York: Basic Books, 2007); (2) G. John Ikenberry, Thomas J. Knock, Anne-Marie Slaughter & Tony Smith, The Crisis of American Foreign Policy: Wilsonianism in the Twenty-First Century (Princeton: Princeton U Press, 2009); (3) Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams (New York: Alfred A. Knopf, 2008); & (4) Simon Bromley, American Power and the Prospects for International Order (Cambridge: Polity Press, 2008). Adapted from the source document.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312603

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...