skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Australia's trade policy dilemmas

Capling, Ann

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2008, Vol.62(2), pp.229-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802060576

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Australia's trade policy dilemmas
  • Tác giả: Capling, Ann
  • Chủ đề: History & Archaeology ; International Relations
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 01 June 2008, Vol.62(2), pp.229-244
  • Mô tả: In recent years, Australia has had a very active agenda for the negotiation of preferential trade agreements (PTAs) whose net economic benefits remain at best unclear. There has been a strong defensive element to some of this PTA activity but...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802060576

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...