skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The German Workers' Sport Movement between Socialism, Workers' Culture, Middle-Class Gymnastics and Sport for All

Krüger, Michael

The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.1098-1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.882327

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The German Workers' Sport Movement between Socialism, Workers' Culture, Middle-Class Gymnastics and Sport for All
  • Tác giả: Krüger, Michael
  • Chủ đề: Workers' Sport ; German Gymnastics ; Socialism ; Nationalism ; Industrialisation ; Recreation & Sports
  • Là 1 phần của: The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.1098-1117
  • Mô tả: The 150th birthday of the German Labor Party Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) provides a good opportunity to research and discuss the genesis of the workers' sport movement in Germany. In this article, the German workers' sport history is placed in a broader context of the development...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.882327

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...