skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Take Five

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 January 2017, Vol.26(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2017.1251674

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Take Five
  • Tác giả: Gold, Christian
  • Chủ đề: Music
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of Music Therapy, 01 January 2017, Vol.26(1), pp.1-2
  • Mô tả: The author comments on jazz and music therapy and the Nordic Journal of Music Therapy's decision to increase to five issues per year.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2017.1251674

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...