skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia

Nedelsky, Nadya

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025298

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia
  • Tác giả: Nedelsky, Nadya
  • Chủ đề: Nationalism ; Democratization ; Sovereignty ; Self-Determination ; Minority Rights ; Slovakia ; Social Sciences (General) ; Women'S Studies
  • Là 1 phần của: Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), pp.102-128
  • Mô tả: This article explores the relationship between the establishment of regimes on the basis of the 'right' to national self-determination and both illiberal nation-building and authoritarianism. I propose that the constitutional designation of a particular ethnic nation as the source of state...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025298

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...