skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Touching listening: the aural imaginary in the world music culture industry.(Sound Clash: Listening to American Studies)(Viewpoint essay)

Kheshti, Roshanak

American Quarterly, Sept, 2011, Vol.63(3), p.711-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...