skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The use of protocol analysis for determining ability requirements for personnel selection on a computer-based task

Koubek, Richard J ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya

Ergonomics, 01 November 1994, Vol.37(11), pp.1787-1800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139408964951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The use of protocol analysis for determining ability requirements for personnel selection on a computer-based task
  • Tác giả: Koubek, Richard J ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya
  • Chủ đề: Task Analysis ; Protocol Analysis ; Engineering ; Psychology
  • Là 1 phần của: Ergonomics, 01 November 1994, Vol.37(11), pp.1787-1800
  • Mô tả: The role of cognitively oriented tasks in the workplace continues to increase as automation of physical task components advances. Difficulties in automating the operator's cognitive processes have placed a renewed emphasis on the human component...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139408964951

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...