skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface using bounce for realistic movement on smart TV

Daehyun Ryu; Kyoungju Park

Int. J. of Information Technology and Management, 2018, Vol 17 Issue 1/2, pp 51 - 61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4111 ; E-ISSN: 1741-5179 ; DOI: 10.1504/IJITM.2018.089456

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...