skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A unified method for services and user interfaces creation: application to persons with special needs

Hajer Taktak; Faouzi Moussa

Int. J. of Computer Applications in Technology, 2017, Vol 56 Issue 4, pp 275 - 291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8091 ; E-ISSN: 1741-5047 ; DOI: 10.1504/IJCAT.2017.089085

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...