skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Authoring pervasive multimodal user interfaces

Fabio Paterno, Carmen Santoro, Jani Mantyjarvi, Giulio Mori, Sandro Sansone

Int. J. of Web Engineering and Technology, 2008, Vol 4 Issue 2, pp 235 - 261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1289 ; E-ISSN: 1741-9212 ; DOI: 10.1504/IJWET.2008.018099

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...