skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design of near optimal user interface with minimal UI elements using evidence based recommendations and multi criteria decision making: TOPSIS method

Subbiah Vairamuthu; S. Margret Anouncia

Int. J. of Humanitarian Technology, 2018, Vol 1 Issue 1, pp 40 - 65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2056-6549 ; E-ISSN: 2056-6557 ; DOI: 10.1504/IJHT.2018.090291

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...