skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution Patterns for Mobile Internet Applications

Wagner, Roland ; Gruber, Franz ; Hartmann, Werner

Mobile Computing, Chapter 39, pp.459-472

ISBN: 9781605660547 ; DOI: 10.4018/978-1-60566-054-7.ch039

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...