skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

China’s township system governance and reform

Wu, Licai

E-ISBN 9789814675529 ; E-ISBN 9789814675536

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    China’s township system governance and reform
  • Tác giả: Wu, Licai
  • Chủ đề: Political Science ; World ; Asian ; Political Science ; History &Amp; Theory ; Political Science ; Public Policy ; General
  • Mô tả: This book is based on an empirical research on the governance and reform of the contemporary township system in China. It provides an insightful and innovative understanding of China's township system. The book consists of four parts. The first part discusses the historical changes, present situation...
  • Nơi xuất bản: S.l. : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
  • Năm xuất bản: 2018
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789814675529 ; E-ISBN 9789814675536

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...