skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comprehensive study on problems arising from exploitation of natural resources, revised edition

Krebs, Margrett

E-ISBN 9781283498388

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A comprehensive study on problems arising from exploitation of natural resources, revised edition
  • Tác giả: Krebs, Margrett
  • Chủ đề: Environmental Science
  • Mô tả: This is a well written thorough study on Problems arising from Exploitation of Natural Resources
  • Nơi xuất bản: Delhi : World Technologies
  • Năm xuất bản: 2012
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9781283498388

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...