skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strategic intelligence-community security partnerships molding partnerships in conflict-prone regions

Dandaura-Samu, Maiwa'Azi

E-ISBN 9781498549417 ; E-ISBN 9781498549424

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Strategic intelligence-community security partnerships molding partnerships in conflict-prone regions
  • Tác giả: Dandaura-Samu, Maiwa'Azi
  • Chủ đề: Developing Countries ; Intelligence Service
  • Mô tả: This book examines the need to bridge strategic intelligence and community collaboration. It explores intelligence collection, analysis, and operations as they relate to conflict public opinion and argues that for any intelligence-community collaboration to succeed, intelligence agencies must succeed in framing and setting public opinion.
  • Nơi xuất bản: S.l. : The Rowman & Littlefield Publishing Group
  • Năm xuất bản: 2017
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9781498549417 ; E-ISBN 9781498549424

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...