skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2050 - tomorrow's tourism

Yeoman, Ian

E-ISBN 1845413032 ; E-ISBN 9781845413019 ; E-ISBN 9781845413026 ; E-ISBN 9781845413033

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    2050 - tomorrow's tourism
  • Tác giả: Yeoman, Ian
  • Chủ đề: Business &Amp; Economics ; Industries ; Hospitality, Travel &Amp; Tourism ; Social Science ; Future Studies
  • Mô tả: This book constructs scenarios from Shanghai to Edinburgh, Seoul to California encompassing complex topics such as human trafficking, conferences, transport, food tourism or technological innovation. This is a blue skies thinking book about the future of tourism and a thought-provoking analytical commentary.
  • Nơi xuất bản: Buffalo Bristol Toronto : Channel View Publications
  • Năm xuất bản: 2012
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 1845413032 ; E-ISBN 9781845413019 ; E-ISBN 9781845413026 ; E-ISBN 9781845413033

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...