skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Local governance in India experiences after constitutional amendments

Venkatesu, E

E-ISBN 9789351282020 ; E-ISBN 9789351289906

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Local governance in India experiences after constitutional amendments
  • Tác giả: Venkatesu, E
  • Chủ đề: Political Science ; General
  • Nơi xuất bản: S.l. : National Book Network
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789351282020 ; E-ISBN 9789351289906

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...