skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Finance & development, December 1986

Fund, International Monetary;

E-ISBN 1616353678 ; E-ISBN 9781463983680 ; E-ISBN 9781463983697 ; E-ISBN 9781616353674

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Finance & development, December 1986
  • Tác giả: Fund, International Monetary
  • Chủ đề: Economics, Finance, Business &Amp; Management ; Business &Amp; Economics ; General
  • Mô tả: For the latest thinking about the international financial system, monetary policy, economic development, poverty reduction, and other critical issues, subscribe to Finance & Development (F&D). This lively quarterly magazine brings you in-depth analyses of these and other subjects by the IMF’s...
  • Nơi xuất bản: Washington, D.C. : International Monetary Fund
  • Năm xuất bản: 1986
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 1616353678 ; E-ISBN 9781463983680 ; E-ISBN 9781463983697 ; E-ISBN 9781616353674

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...