skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The resonant behaviour of the heavy-ion reaction $^{14}$C + $^{16}$O

Freeman, R.M ; Basrak, Z ; Haas, F ; Hachem, A ; Monnehan, G.A ; Youlal, M

Zeitschrift für Physik A, 1992, Vol.341, pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-2193 ; E-ISSN: 1434-601X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...