skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent Human Computer Interaction : 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, proceedings

Horain, Patrick ; Achard, Catherine ; Mallem, Malik

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319720371 ; ISBN: 3319720376

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...