skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A knowledge-based system for assisted ventilation of patients in intensive care units

Dojat, Michel ; Brochard, Laurence ; Lemaire, François ; Harf, Alain

International Journal of Clinical Monitoring and Computing, December 1992, Vol.9(4), pp.239-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9945 ; E-ISSN: 1573-2614

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...