skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Directions in 3D User Interfaces

A. Bowman, Doug ; Chen, Jian ; A. Wingrave, Chadwick ; Lucas, John ; Ray, Andrew ; F. Polys, Nicholas ; Li, Qing ; Haciahmetoglu, Yonca ; Kim, Ji-Sun ; Kim, Seonho ; Boehringer, Robert ; Ni, Tao

International Journal of Virtual Reality, 25 November 2015, Vol.6(3), pp.3-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-1451

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...