skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction for Immersive Analytics

Büschel, Wolfgang ; Chen, Jian ; Dachselt, Raimund ; Drucker, Steven M ; Dwyer, Tim ; Görg, Carsten ; Isenberg, Tobias ; Kerren, Andreas ; North, Chris ; Stuerzlinger, Wolfgang

Immersive Analytics, pp.95-138

DOI: 10.1007/978-3-030-01388-2_4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...