skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changing Interactions to Reduce Energy Consumption: Specification of a Context-Aware System Centered on the Home Occupants' Concerns

Fréjus, Myriam ; Dominici, Michele ; Weis, Frédéric ; Poizat, Germain ; Guibourdenche, Julien ; Pietropaoli, Bastien

HCI International 2013 - Posters' Extended Abstracts, pp.638--642

ISBN: 9783642394751 ; ISBN: 3642394752

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...