skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolution et réutilisation : les styles d'évolution

Le Goaer, Olivier ; Oussalah, Mourad ; Tamzalit, Dalila

Evolution, Maintenance et Rénovation des Systèmes Logiciels

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...