skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

E-Voting System Usability: Lessons for Interface Design, User Studies, and Usability Criteria

Olembo ; Volkamer, M., Melanie Maina

Human-Centered System Design for Electronic Governance

ISBN: 978-1-4666-3641-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    E-Voting System Usability: Lessons for Interface Design, User Studies, and Usability Criteria
  • Tác giả: Olembo ; Volkamer, M., Melanie Maina
  • Là 1 phần của: Human-Centered System Design for Electronic Governance
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-1-4666-3641-5

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...