skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Centered E-Government: Effectiveness and Organizations

Human-Centered System Design for Electronic Governance

ISBN: 978-1-4666-3641-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Human-Centered E-Government: Effectiveness and Organizations
  • Là 1 phần của: Human-Centered System Design for Electronic Governance
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-1-4666-3641-5

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...