skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is there a ‘pig cycle’ in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social Science & Medicine, March 2018, Vol.200, pp.227-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...