skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International journal of sports marketing & sponsorship

International journal of sports marketing & sponsorship [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-6668

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    International journal of sports marketing & sponsorship
  • Là 1 phần của: International journal of sports marketing & sponsorship
  • Nhan đề liên quan: Series: International journal of sports marketing & sponsorship, 9.2007/08
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: Undetermined
  • Số nhận dạng: ISSN: 1464-6668

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...