skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minority policy in action: the Bonn-Copenhagen declarations in a European context 1955 - 2005

Kühl, Jørgen ; European Centre For Minority Issues ; Institut For Graenseregionsforskning ; European Centre For Minority Issues ; Institut For Gr(C)Œnseregionsforskning ((C)Benr(C)Æ, Denmark)

ISBN: 8790163559

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...