skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal prices record modest improvement.(MARKETS)(Statistical table)

Anonymous;

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2016, Vol.217(2), p.64(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Metal prices record modest improvement.(MARKETS)(Statistical table)
  • Tác giả: Anonymous
  • Chủ đề: Alkali Metals – Forecasts and Trends ; Alkali Metals – Reports ; Alkali Metals – Prices and Rates
  • Là 1 phần của: E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2016, Vol.217(2), p.64(1)
  • Mô tả: Base metals were relatively flat, except for zinc, which posted a $140.50/mt improvement of 9.2% The International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) released preliminary data for world lead and zinc supply and demand during mid-January.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0095-8948

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...