skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tailoring of structure, surface, and luminescence properties of nanodiamonds using rapid oxidative treatment.(Report)

Mona, J. ; Perevedentseva, E. ; Karmenyan, A. ; H. - M. Liou ; T. - Y. Kang ; C. - L. Cheng

Journal of Applied Physics, March 21, 2013, Vol.113(11), p.114907-1-114907-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...