skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The men of Nelson's navy: A comparative stable isotope dietary study of late 18th century and early 19th century servicemen from Royal Naval Hospital burial grounds at Plymouth and Gosport, England

Roberts, Patrick ; Weston, Sam ; Wild, Bastien ; Boston, Ceridwen ; Ditchfield, Peter ; Shortland, Andrew J. ; Pollard, A. Mark

American Journal of Physical Anthropology, May 2012, Vol.148(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9483 ; E-ISSN: 1096-8644 ; DOI: 10.1002/ajpa.22019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...