skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution Patterns for Mobile Internet Applications

Wagner, Roland ; Gruber, Franz ; Hartmann, Werner

Handbook of Research on Mobile Multimedia, Second Edition, Chapter 67, pp.975-988

ISBN: 9781605660462 ; DOI: 10.4018/978-1-60566-046-2.ch067

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...