skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Low-complexity frequency estimation using multiple disjoint pilot blocks in burst-mode communications.(Technical report)

Palmer, J. ; Rice, M.

IEEE Transactions on Communications, Nov, 2011, Vol.59(11), p.3135(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-6778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Low-complexity frequency estimation using multiple disjoint pilot blocks in burst-mode communications.(Technical report)
  • Tác giả: Palmer, J. ; Rice, M.
  • Chủ đề: Frequency Modulation -- Measurement ; Navigation Charts -- Usage ; Wireless Communications -- Innovations
  • Là 1 phần của: IEEE Transactions on Communications, Nov, 2011, Vol.59(11), p.3135(11)
  • Mô tả: Two low-complexity data-aided frequency estimators, suitable for use in burst-mode communications, are described and analyzed. The estimators are based on pilot symbols organized into disjoint blocks embedded in the burst. The first estimator is a generalization of the phase increment frequency estimation technique and the second estimator is a generalization of the autocorrelation frequency estimation technique. The generalizations are needed to account for the spacings between the pilot blocks. It is shown that the frequency estimators exhibit good accuracy while maintaining useful operating ranges.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0090-6778

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...